Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Κοίνο Τηνίων:Πρόταση συνυπογραφής αιτήματος σχετικού με τους βιομηχανικούς αιολικούς σταθμούς από τους Δήμους Άνδρου - Νάξου - Πάρου - Τήνου

Δευτέρα 27 Απρίλη 2015
Ακύρωση των σχεδίων για γιγαντιαία Αιολικά Πάρκα στα νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο


Τα σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης για την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας βιομηχανικών αιολικών σταθμών στα νησιά Άνδρου, Νάξου, Πάρου και Τήνου μας έχουν βρει μέχρι τώρα αντιμέτωπους, ως Δήμους και ως συλλογικότητες. Οι Δήμοι των παραπάνω νησιών έχουν ήδη προσφύγει κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το φαραωνικό αυτό έργο.

Η πολιτική αυτή της εκμετάλλευσης κάθε φυσικού πόρου με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά με πραγματικό σκοπό την κερδοφορία μεγάλων ιδιωτικών ομίλων και πολυεθνικών δεν έχει στοχοποιήσει μόνο την δική μας περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα, φορείς και συλλογικότητες καταφέραμε να συντονιστούμε προκειμένου να αντιδράσουμε συνολικά σε αυτήν την ανυπολόγιστη καταστροφή.

Το παρακάτω υπόμνημα συντάχθηκε μετά από συντονισμό πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων από όλη την Ελλάδα και μετά από δύο συναντήσεις με συνεργάτες του υπουργού ΠΑΠΕ, με σκοπό να κατατεθεί στον υπουργό ως αίτημα για άμεσες ενέργειες προκειμένου

α. να μην εκδοθεί εφεξής ΑΕΠΟ για αιολικά βιομηχανικής κλίμακας σε προστατευόμενες-ευαίσθητες περιοχές και

β. να ανακληθούν οι μη νομίμως χορηγηθείσες ΑΕΠΟ

Το Κοινό Τηνίων εξ' αρχής αντίθετο με τέτοιου είδους βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρακολούθησε και συμμετείχε στον συντονισμό. Καλεί τους Δήμους Άνδρου, Νάξου, Πάρου και Τήνου να υπογράψουν άμεσατο υπόμνημα - αίτημα που θα κατατεθεί στον υπουργό ΠΑΠΕ ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει ενάντια στην εκμετάλλευση και στην καταστροφή του τόπου μας.

Ακολουθεί το κείμενο του υπομνήματοςΥπόμνημα – αίτηση

Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για επείγοντος χαρακτήρα ενέργειες σας


Αξιότιμε κε Υπουργέ εν πρώτοις τις ευχαριστίες μας για τις δύο συναντήσεις εργασίας με τους συνεργάτες σας επί των θεμάτων που θέσαμε ενώπιον σας βάσει του από 9/3/2015 αιτήματος μας (συνημ. 1). Θεωρούμε και ελπίζουμε πως αυτές οι συναντήσεις ήταν χρήσιμες για την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και προσβλέπουμε στη συνέχισή τους.

Πιστεύουμε ότι έχουμε συμφωνήσει εις το εξής συμπέρασμα: Για την δήθεν επίτευξη του "δημόσιου - εθνικού στόχου υψίστης σημασίας που συνιστούν οι ΑΠΕ" , καταστρατηγήθηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας μέσω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και επετράπη η μαζική και άνευ ορίων αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας σε ευαίσθητες - προστατευόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα πολλοί σημαντικοί τόποι για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι εναπομείναντες θύλακες παρθένας φύσης στην Χώρα μας, τα "ψηλά βουνά" και τα νησιά της πατρίδας μας, να βιάζονται, να αλλάζουν χαρακτήρα και να μετατρέπονται σε εχθρικές για την βιοποικιλότητα, την άγρια ζωή αλλά και όποιες ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες, ομοιογενείς βιομηχανικές ζώνες. (Το κατά πόσο έχει επαρκώς τεκμηριωθεί το ότι η χωρίς προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα μεταφορά της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής συνιστά στόχο ύψιστης εθνικής σημασίας, ξεφεύγει από τα πλαίσια του παρόντος, πάντως επιφυλασσόμεθα να το συζητήσουμε σε αμέσως επόμενο χρόνο).

Η πρωτοφανούς κλίμακας περαιτέρω υπονόμευση του πλέγματος φυσικών-παραδοσιακών αξιών των τοπικών κοινοτήτων της Χώρας, εφόσον έχουν προηγηθεί δεκαετίες οικοπεδοποίησης και άναρχης δόμησης, απειλεί ευθέως την εξαίσια Ελληνική ύπαιθρο με ορατό αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση της και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευθούν με επείγουσες ενέργειες του Υπουργείου τα ανωτέρω έννομα αγαθά.

Κε Υπουργέ θεωρούμε ως άμεσης προτεραιότητας μέτρο να μην εκδοθεί εφεξής ΑΕΠΟ για αιολικά βιομηχανικής κλίμακας σε προστατευόμενες-ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000, ZEΠ, καταφύγια άγριας ζωής, κορυφογραμμές πάνω από το δασοόριο, Εθνικά Πάρκα κ.λ.π.) και να διεξαχθεί, κατόπιν εγγράφου Υπουργικής εντολής, άμεσος έλεγχος νομιμότητας στις αδειοδοτημένες αιολικές εγκαταστάσεις εντός και εγγύτατα πέριξ αυτών των περιοχών, ώστε να ανακληθούν οι μη νομίμως χορηγηθείσες ΑΕΠΟ, στα πλαίσια βεβαίως των σταθμίσεων και των προϋποθέσεων που εξυπακούονται από τους γενικούς εν προκειμένω κανόνες δικαίου και την νομολογία. Moratorium τώρα λοιπόν.

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, εφαρμόζεται στη ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που προκαλεί η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και σε οποιαδήποτε επικείμενη απειλή τέτοιας ζημίας συνεπεία των δραστηριοτήτων αυτών οσάκις ο φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει ακόμη συμβεί περιβαλλοντική ζημία αλλά έχει καταγγελθεί ενδεχόμενη επικείμενη απειλή να προκληθεί τέτοια ζημία, η αρμόδια αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να λάβει η ίδια τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και κύριο μέσο πρόληψης είναι ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά ή μετά την χορήγηση αδειών. Βάσει της Οδηγίας 2008/99/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, θεωρείται παράνομη κάθε παράβαση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης περιοχής αποτελεί ποινικό αδίκημα, εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια. Αναμφίβολα συνιστά παράνομη ενέργεια η αδειοδότηση κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και η εγκατάσταση-λειτουργία εκατοντάδων γιγαντιαίων ανεμογεννητριών εντός και πέριξ προστατευόμενων-ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών με τη χρήση αναξιόπιστων μελετών με την σκόπιμη παράλειψη της εκτίμησης των αθροιστικών-συνεργιστικών επιπτώσεων εφόσον ενδέχεται να προκληθούν ουσιαστικές βλάβες στα είδη για τα οποία αυτές σχεδιάστηκαν και στα δασικά οικοσυστήματα. Αρμόδια ελεγκτική αρχή για τις κάθε είδους επιθεωρήσεις στα πλαίσια του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, όχι μόνο για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ, αλλά και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι η ΕΥΕΠ, βλ. και άρθρο 9 του ν. 4042/2012.

Θεωρούμε επιβεβλημένη ενέργεια, κατόπιν των προειδοποιητικών επιστολών της Επιτροπής (συνημ. 2) να διεξαχθεί άμεσα έλεγχος, με Υπουργική εντολή, ως προς το βάσιμο ή μη του περιεχομένου των υποβληθεισών καταγγελιών στην ΕΥΠΕ σχετικά με τα αιολικά στην Ευρυτανία, Λακωνία, Εύβοια, Κρήτη και Κυκλάδες. Ενδεικτικά, ως προς την περίπτωση της Ευρυτανίας θεωρούμε ακραίο βανδαλισμό να έχουν αδειοδοτηθεί αιολικά πάνω από το δασοόριο των ορέων και σε εδάφη όπου θα προκληθούν μεγάλες διαβρώσεις από τις διανοίξεις οδών πρόσβασης. (συνημ. 3). Ανάλογα δε ζητήματα προκύπτουν και σε άλλες περιοχές οπότε είναι αναγκαίες άμεσες ενέργειες προληπτικής περιβαλλοντικής προστασίας που συνίστανται στην ανάκληση των σχετικών ΑΕΠΟ.

Ως προς την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 ας μας επιτραπεί μετ’ επιτάσεως να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι κύριες διατάξεις της αντίκεινται σε αυτές της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όπως αναλυτικά καταδεικνύουμε στην προσφυγή από 20-4-2012 που θέσαμε υπ’ όψιν σας. Επειδή επίκειται η εκδίκαση της στο ΣτΕ στις 6/5/2015, πιστεύουμε Κε Υπουργέ πως θα συμφωνήσετε ότι πριν την εκδίκαση της υπόθεσης το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να αποσύρει τις θέσεις που υπέβαλε με το υπ’ αριθ. 62291/2296/18-12-2013 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ προς Ε΄ Τμ. ΣτΕ και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες που θα καταστήσουν ανενεργές τις ανωτέρω διατάξεις (συνημ. 4).

Καθώς για τις περισσότερες από τις αδειοδοτήσεις που αφορούν ευαίσθητες περιοχές εκκρεμούν προσφυγές στο συμβούλιο της Επικρατείας από πλήθος φορέων, πολλοί εκ των οποίων προσυπογράφουν το παρόν, ο έλεγχος της νομιμότητας από την ίδια τη διοίκηση αποκτά πρόσθετη σημασία.

'Όπως προέκυψε από τις συναντήσεις μας και τα ανωτέρω επείγει σε πρώτη φάση να προλάβουμε να σώσουμε τις ευαίσθητες περιοχές και κατόπιν να εργαστούμε από κοινού ώστε να τροποποιηθεί η νομοθεσία με τρόπο που αφενός να μην αναπαράγει προβληματικές χωροθετήσεις, αφετέρου να υπηρετεί μια ολιστικά αποτιμημένη και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα εθνική ενεργειακή πολιτική. Σχετικά επισυνάπτουμε απόσπασμα από τη “Μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη Χώρα” του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος (συν.5).

Ως προς τα λοιπά θέματα που συζητήθηκαν παρακαλούμε επίσης για τις ενέργειες σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου