Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ανεμογεννήτριες στην Τήνο!  Κατά την τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τήνου την 18 Οκτωβρίου 2011 συζητήθηκε  το 10ο  θέμα « Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε., κλπ, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μεγίστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Εταιριών συμφερόντων Ομίλου Κοπελούζου.
  Το έργο, (υποέργο που αφορά την Τήνο), περιλαμβάνει δύο αιολικά πάρκα μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής 47MW, όταν η μέγιστη ζήτηση ισχύος στην Τήνο δεν ξεπερνά τα 11MW. Τα πάρκα χωροθετούνται, ένα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, το οποίο θα περιλαμβάνει 11 ανεμογεννήτριες τύπου Enercon Ε-70, ύψους 100 μέτρων και ονομαστικής ισχύος 2,3MW η κάθε μία. (Η παρούσα ανεμογεννήτρια στον ίδιο χώρο δεν ξεπερνά τα 45μέτρα) με δύο ανεμογεννήτριες δεξιά της ήδη υπάρχουσας προς τον γρανιτένιο σχηματισμό  πριν την αγία μαρίνα και άλλες οκτώ στην κορυφογραμμή προς την Καρδιανή. Το άλλο πάρκο χωροθετείται στην περιοχή του Μαμάδου και προς την θάλασσα και περιλαμβάνει 10 ανεμογεννήτριες, όλες του ίδιου ύψους. 
 Στα υποστηρικτικά έργα των δυο αιολικών σταθμών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα έργα οδοποιίας και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των αιολικών πάρκων . 

  Το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος και θα έπρεπε άμεσα να απαντήσουν γιατί στις 24 του ίδιου μήνα θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει και η περιφέρεια. (Δυστυχώς αυτό δε κατέστη δυνατό από την περιφέρεια γιατί στο μεταξύ είχε καταλειφθεί από υπαλλήλους και πολίτες). Αν δήμος ή και η περιφέρεια δεν γνωμοδοτούσαν μέχρι τις 30 Οκτώβρη,(όπως και έγινε), θεωρούνταν αυτόματα θετική  η γνωμάτευση. Είναι ο νέος νόμος γνωστός και ως fast track. Μόνος δρόμος  η ακύρωση μέσω του συμβουλίου της επικρατείας.

Στις τοποθετήσεις τους ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τοποθετηθήκαν θετικά ή μάλλον θετικά  για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Εκφράστηκαν μετριοπαθείς απόψεις που μιλούσαν για φέρουσα ικανότητα του νησιού, για περιορισμούς στις θέσεις ή στην τοποθέτηση, ή πιο ακραιφνείς που μιλούσαν για χωρίς όριο εγκαταστάσεις- πχ «Τα ίδια λέγαμε και για τους πυλώνες και τώρα κάθε τρεις και λίγο δεν έχουμε ρεύμα»  ή «τι θα  μας ενοχλεί αν πάνω στα κατσάβραχα βάλουμε μερικές ανεμογεννήτριες». Τελικά, και μάλλον επειδή δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν σωστά, ειπώθηκε ότι πήραν cd με το προς συζήτηση θέμα μόλις την προηγούμενη μέρα, αποφάσισαν να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτουν τις απόψεις τους και ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς και σύστησαν επιτροπή για να βρουν πιθανές περιοχές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 

Στις 9 Νοεμβρίου συνεδρίασε στην Σύρο  και το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου με κυριότερο θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα νησιά μας, αποφασίζοντας να 1.  γνωμοδοτήσει αρνητικά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αιολικών πάρκων και στα τέσσερα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.
2. τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι τοπικές ενεργειακές ανάγκες των νησιών με δημιουργία πλεονάσματος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Η αρνητική γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου, στηρίχτηκε στην εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος της περιφέρειας που για το έργο (Υποέργο Τήνου) αναφέρει σχετικά:
«Υποέργο 4 (Υποέργο Τήνου)
·      Α/Π Φωλιά:
1.  Για το τμήμα στη θέση Πατέλες που περιλαμβάνει τις Α/Γ Α7 έως Α10, δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις από τους οικισμούς Μαμάδο (μη οριοθετημένος – απαιτούμενη απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μ. ) και Μαρλά (παραδοσιακός μη οριοθετημένος – απαιτούμενη απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ.), κατά παράβαση του Πίνακα Δ του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008).
2.  Για το τμήμα στη θέση Πατέλες που περιλαμβάνει τις Α/Γ Α7 έως Α10, δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις από υφιστάμενο λατομείο μαρμάρου (της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.), κατά παράβαση του Πίνακα ΣΤ του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008).
·      Α/Π Γκαγκάρη:
1.    Για το τμήμα στη θέση Ανώγεια που περιλαμβάνει τις Α/Γ Α4 έως Α11, δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις από την ακτή κολύμβησης του Αγ.Ρωμανού η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας νερών κολύμβησης (με κωδικό GR4220060182061301) που συντονίζεται από το ΥΠΕΚΑ, κατά παράβαση του Πίνακα B του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008).»

Καταθέτει δε και γενικές παρατηρήσεις συνολικά:
«Γενικές παρατηρήσεις:
·         Σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, διαπλάτυνση κλπ των υφιστάμενων αγροτικών οδών αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι οι οδοί αυτές έχουν διανοιχθεί με νόμιμο τρόπο και προϋφίστανται νομίμως. Όπως έχει διατυπωθεί από το υπ. αριθμό  15205/26-5-2003 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ, νομίμως διανοιγμένες οδοί σε εκτός σχεδίου περιοχές θεωρούνται μόνον:
 • ·         οι εθνικές οδοί
 • ·         οι επαρχιακές οδοί
 • ·         οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που έχουν αναγνωρισθεί με απόφαση Νομάρχη
 • ·         οι αγροτικές οδοί που αποδεικνύεται βάσει συμβολαίου ότι προϋφίστανται της 16-4-1924 κλπ
Από την εξέταση της μελέτης ωστόσο, δεν προκύπτει η νομιμότητα του συνόλου των υφιστάμενων οδών.
 1. ·         Σε ό,τι αφορά στις νέες χαράξεις δεν γίνεται εκτενής αναφορά στη πιθανή σύγκρουση χρήσεων με ήδη υφιστάμενες (διέλευση μέσω αγροτοκτηνοτροφικών εκτάσεων, λατομικών περιοχών κ.α.) καθώς και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διάνοιξη και τη μετέπειτα χρήση (η κοινή χρήση πρέπει να αποκλειστεί) και αποκατάσταση δεδομένου ότι μέρος αυτών βρίσκονται εντός δασικών περιοχών και περιοχών του δικτύου NATURA.
 2. ·         Επίσης δεν γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας απομάκρυνσης και διαχείρισης του εξοπλισμού μετά το τέλος ζωής του πάρκου καθώς και της αποκατάστασης της περιοχής με δεδομένο το μέγεθος του την κατάσταση του, το είδος των εξαρτημάτων του και τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης.
 3. ·         Τέλος δεν αναφέρονται εκτενώς έως καθόλου οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την πόντιση των καλωδίων των δύο Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης με τα οποία θα διασυνδεθούν μέσω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας σύνδεσης τα Αιολικά Πάρκα. Μάλιστα οι επιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται και από το αν οι γραμμές αφορούν τη μεταφορά συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι θα πρέπει να συνοδεύει τη μελέτη μία ικανοποιητική περιγραφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα σημεία που θα διέρθουν οι γραμμές μεταφοράς καθώς οι επιπτώσεις αυτών από τη πόντιση και λειτουργία τους σε συνάρτηση και με παράλληλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη κάθε περιοχή όπως η αλιεία.»

Για τους λόγους αυτούς ζητά την απόρριψη της ΜΠΕ.

Έργα τέτοιων διαστάσεων δεν πραγματοποιούνται προς όφελος του περιβάλλοντος ή των κατοίκων των νησιών, αλλά εξυπηρετούν μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και γίνονται σε βάρος του περιβάλλοντος και της οικονομίας του κάθε νησιού. Δεν έρχονται να καλύψουν τις  ανάγκες  των κατοίκων του σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά το ρεύμα που θα παράγετε θα μεταφέρετε όλο στο εθνικό σύστημα ενέργειας.


2 σχόλια:

 1. Καλά τα λες ρε φίλε αλλά ποιος ακούει όταν στην μέση παιζονται μεγάλα οικονομικά οφέλη ; Έχεις σκεφτεί για τι τεράστια ποσά μιλάμε;Ποια απόφαση όποια και αν είναι αυτή δεν θα γίνει κάτω από συμφέροντα που σκοπό έχουν το κέρδος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στις 9 Νοεμβρίου συνεδρίασε στην Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου με κυριότερο θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα νησιά μας.

  Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ματθαίος Βίλλας κατέθεσε στο συμβούλιο τα παρακάτω:

  «Προσωπική μου θέση είναι ότι καταρχήν πρέπει να είμαστε θετικοί στις ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην αιολική ενέργεια και στα φωτοβολταϊκά συστήματα, αφού τα νησιά μας χαρακτηρίζονται από τον άνεμο και τον ήλιο. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, που κατά τη γνώμη μου είναι:

  1. χωροταξικός σχεδιασμός. Τήρηση σαφώς, των χώρων πλήρους αποκλεισμού.

  2. το μέγεθος των σταθμών ΑΠΕ να είναι ανάλογο της κλίμακας κάθε τόπου, κάθε νησιού. Δεν είναι δυνατόν να φυτέψουμε παντού ανεμογεννήτριες τεραστίου μεγέθους.

  3. στην χωροθέτηση απαραίτητη να είναι η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε νησιού

  4. να δίνονται περισσότερα αντισταθμιστικά οφέλη από το 3%, ίσως ακόμη και τα διπλάσια, με σαφή μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά του κάθε νησιού.

  Τέλος, επί της προκείμενης ΜΠΕ, όσο αφορά την Τήνο, η αρνητική εισήγηση της διεύθυνσης περιβάλλοντος με καλύπτει απόλυτα, γιατί είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο όμιλος Κοπελούζου επέλεξε σημεία για να εγκαταστήσει τις ανεμογεννήτριες με έντονη πνοή ανέμου, με εύκολη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και κοντά σε υπάρχουσες γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να λάβει υπ’ όψην του τίποτε άλλο, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι:

  1. η εγγύτητα σε οικισμούς και μάλιστα παραδοσιακούς π.χ. Μαρλάς, Μαμάδος

  2. η όχληση (οπτική, ακουστική, τέλος πάντων αισθητική) σε παραθαλάσσιους ταχέως αναπτυσσόμενους οικισμούς π.χ. Άγιος Ρωμανός

  3. και γενικά η αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Τηνιακής ενδοχώρας με την ύψωση τόσων πολλών τεράστιων ανεμογεννητριών.

  Συνοψίζοντας, πρότασή μου είναι το περιφερειακό συμβούλιο να πει ΝΑΙ στις ΑΠΕ αλλά με όρους και προϋποθέσεις και επιπλέον αντισταθμιστικά οφέλη και πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης».  Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στους Μηχανικούς του Δημοσίου, οι οποίοι πλήττονται καίρια από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.  ΤΗΝΟΣ 14/11/2011

  Από το γραφείο του εντεταλμένου

  περιφερειακού συμβούλου Τήνου  __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6431 (20110902) __________

  The message was checked by ESET Smart Security.

  http://www.eset.com


  __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6431 (20110902) __________

  The message was checked by ESET Smart Security.

  http://www.eset.com


  __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6431 (20110902) __________

  The message was checked by ESET Smart Security.

  http://www.eset.com


  __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6431 (20110902) __________

  The message was checked by ESET Smart Security.

  http://www.eset.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή